Общи условия

 

Общи условия за провеждането на тренировки в студиото на MINDSET REFORMER PILATES

 

  1. I. ТРЕНИРОВКИ

 

1.1 Тренировките се провеждат под ръководството на треньор, който разяснява упражненията и следи за тяхното правилно и безопасно изпълнение от всеки от участниците.

 

1.2 Треньорът има право сам да определя реалното ниво на обща физическа подготовка и умения на трениращия, ако по негова преценка то се разминава с декларираното, с цел осигуряване безопасността на трениращия.

 

1.3 По време на тренировка участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, зададени им от треньора, относно техниката на изпълнение на упражненията, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.(Като поставянето на телефона си на режим “Без звук”, пазенето на тишина по време на тренировка и т.н ).

 

1.4 Участниците са длъжни да уведомят предварително треньора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.

 

1.6 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, за когото е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.

 

1.7 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

 

1.8 При влизане обувките се поставят до вратата и в студиото сме по чорапи.

 

  1. ПЛАЩАНИЯ. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРЕНИРОВКА

 

2.1 Заплащането на тренировка се извършва в брой.

 

2.2 Абонаментните карти са поименни и се ползват единствено от лицето, на което са издадени, без право на преотстъпване на други лица.

 

2.3 Закупуването на карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка е задължително.

 

 

 

3.1 Общи

 

3.1.1 Всеки може да резервира дата и час за тренировка, като се впише онлайн в месечния/седмичния график на Mindset Reformer Pilates.

 

3.1.2  Максималният брой участници в една тренировка е спрямо съответния вид тренировка и капацитета на залата. След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации могат да се правят само за чакаща листа.

 

3.1.3 Резервирана тренировка не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн графика не по-късно от 3 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали е взел участие в нея.

 

 

3.1.4 Ако списъкът със записани е запълнен, всеки клиент може да се запише в списъка с чакащи.

 

 

3.2 Списък с чакащи

 

3.2.1 В случай че списъкът със записани е запълнен, всеки клиент има право да се запише в списъка с чакащи. Записването в списъка с чакащи дава възможност на всеки записан в този списък да премине в списъка със записани, в случай че в последния се освободи място. Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани се извършва съгласно поредността на записването в списъка с чакащи. Записването в списъка за чакащи не дава правото на присъствие на тренировка.

 

3.2.2 Отписване от списъка с чакащи за тренировка не генерира задължение за плащане и не води до отнемане на посещение от абонаментната карта.

 

3.2.3 Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани, се смята за извършено с получаването от клиента на известие по имейл или телефон за извършеното преминаване в списъка със записани.

 

 

  1. С РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТРЕНИРОВКА ВСЕКИ ТРЕНИРАЩ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е:

 

4.1 Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на тренировки в студиото на Mindset Reformer Pilates.

 

4.2 Осъзнава, че тренировките на уреда реформър  са свързани с определени рискове, вкл. риска от настъпване на телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) вследствие на подхлъзване, падане от високо или съприкосновение с друг участник в тренировката. Споменатите рискове зависят от множество фактори, физическите способности и координацията на трениращите, поведението участниците в класа, времето за реакция от страна на медиците от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на треньора.

 

4.3 Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично треньора за наличието на такива.

 

4.4 Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от треньора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от наблюдаващите треньори.

 

4.5 Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от треньора инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на упражненията, както и да се съобразява с препоръките му относно използвана тежест и брой повторения.

 

4.6 Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от треньора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.

 

4.7 Информиран и разбира, че носи отговорност за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от треньора инструкции.

 

4.8 Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Декларация във връзка с обработването на личните ми данни

С настоящото декларирам, че:

  1. Ми е известно, че  https://mindsetpilates.bg/ е администратор на лични данни.
  2. Съм запознат/-а с политиките на https://mindsetpilates.bg/ за обработването и защитата на лични данни, като в тази връзка давам съгласието си личните ми данни, или личните данни да детето ми, да бъдат обработвани за следните цели:

 

2.1 Регистрация, активация и проследяване в сайта  https://mindsetpilates.bg/ за насрочване на тренировки, изпращане и получаване на информация за физически показания преди, по време на и след тренировки, отбелязване на абонаменти карти и данни за проведени тренировки в рамките на договор;

 

2.2 Получаване на известия (чрез СМС, чрез и-мейл и в чат с мобилно приложение Viber, Facebook Messenger или друго), с които да ми бъде напомняно за тренировки (индивидуални или групови), както и относно прилагането на избрана от мен тренировъчна програма.

 

2.3 Маркетинг (пазарно поведение, насочено към мен), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);

 

2.4 Всички по-горе цели.

 

 Съгласявам се да получавам информаиця за събития, промоционални оферти, полезни статии и новини доставени чрез имейл съобщения 

 Съгласявам се да получавам информаиця за събития, промоционални оферти, полезни статии и новини доставени чрез СМС съобщения 

 Съгласявам се да получавам информаиця за събития, промоционални оферти, полезни статии и новини доставени през мобилни приложения
Имате нужда от помощ?

Оставете Вашите данни и ние ще се свържем с Вас.

Ще отговорим на всички запитвания за индивидуални тренировки, закупуване на карти и други въпроси, за които не откривате отговор на сайта ни.

Ще отговорим на всички запитвания за индивидуални тренировки, закупуване на карти и други въпроси, за които не откривате отговор на сайта ни.